نشان رسمی تجربه کدهدوره‌های حضوری

مدرس
مبلغ رزرو
۲۰,۰۰۰
مدت زمان
۲۰ ساعت
تاریخ شروع
۹۶/۸/۱۵
سقف ثبت‌نام
۲۸
تعداد جلسات
۱۰