تخفیفات
تخفیف نوروز تجربه کده
پیشنهادات تجربه کده
۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
۱۰۵۵ بازدید
 آموزش مفاهیم پایه پردازش تصویر و بینایی ماشین
۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۹۴۰ بازدید
 آموزش لبه یابی، انواع فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۸۲۲ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۰۷۱ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۸۵۸ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو در یک تصویر
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۷۷۷ بازدید
 آموزش تشخیص و دنبال کردن رنگ در یک تصویر ویدئویی
۱۳ دقیقه
۷۶۸ بازدید
 آموزش اتصال و استفاده از دوربین در متلب
۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
۳۷۱ بازدید
آموزش نرم افزار excel
 رسم حرفه ای انواع نمودار در Excel
پربازدیدترین‌ها
۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۱۳۷۶ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۰۷۱ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی
۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
۱۰۵۵ بازدید
 آموزش مفاهیم پایه پردازش تصویر و بینایی ماشین
۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۹۴۰ بازدید
 آموزش لبه یابی، انواع فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۸۵۸ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو در یک تصویر
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۸۲۲ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۷۷۷ بازدید
 آموزش تشخیص و دنبال کردن رنگ در یک تصویر ویدئویی
۱۳ دقیقه
۷۶۸ بازدید
 آموزش اتصال و استفاده از دوربین در متلب
آخرین فیلم‌ها
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۰۷۱ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۳۹۷ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
۱۳ دقیقه
۷۶۸ بازدید
 آموزش اتصال و استفاده از دوربین در متلب
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۷۷۷ بازدید
 آموزش تشخیص و دنبال کردن رنگ در یک تصویر ویدئویی
آخرین مقالات
۵۷ صفحه
۱۱۲ بازدید
 مقاله آموزش مدیریت زمان
۱۹ صفحه
۲۶۲ بازدید
انواع مدهای رنگی
 مقاله تئوری پیشرفته رنگ
۴۸ صفحه
۲۲۶ بازدید
هیستوگرام در تصویر
 مقاله آموزش هیستوگرام و کاربرد های آن
0
دقیقه
ویدئوها
0
صفحه
مقالات
0
دقیقه
رسانه‌ها